Primary tabs

Annotated Photo Album, Groups XIV-XVIII - #67, Note by Lillian Hamilton Metadata